Benicarló, ciutat amb veu

Fa anys que entrar a l’Ajuntament de Benicarló s’ha convertit en un problema. L’equip de govern del Partit Popular ha deixat morir tots aquells òrgans on la ciutadania podia fer sentir la seua veu. És l’hora de canviar les velles polítiques, tornem la paraula a la ciutadania, omplim de veus i diàleg aquells espais que són de tots.

Propostes

 • Reimplantació amb plena funcionalitat de l’Agenda 21: Portal de Participació Ciutadania.
 • Redefinir i dotar de contingut els Consells i Fòrums, transformant la seua funció informativa i consultiva en executiva, exigint que les decisions acordades al si d’estos òrgans siguen vinculants, és a dir, obliguen a l’equip de govern a executar-les.
 • Regular i facilitar la participació activa de la ciutadania als plenaris.
 • Establir pressupostos municipals participatius. Establir-hi amb antelació la quantitat assignada i elaborar un procés de propostes: presentació de propostes ciutadanes, revisió tècnica, quantificació econòmica i projecte tècnic, i finalment retorn als òrgans de decisió ciutadana.
 • Elaborar els pressupostos municipals amb les aportacions generades als consells i fòrums ciutadans.
 • Desenvolupar mitjans telemàtics accessibles per informar a la ciutadania: Web municipal interactiva i aplicacions per a dispositius mòbils (APPs)
 • Creació de la Web de la Transparència on apareguen a disposició pública i lliure:
  Normativa municipal, comissions municipals, els acords de les juntes de govern i dels plenaris.
  Publicitat de concursos públics, terminis i convocatòries.
  Resum comprensible per a tots d’on s’obtenen els ingressos i com es distribueix la despesa
  municipal.
 • Creació de l‘Oficina Integral d’Atenció a la Ciutadania (OIAC): oficina de finestra única. Millora de la gestió telemàtica per facilitar al ciutadà les relacions amb l’administració (tributs, taxes, certificats, documentació, informació, etc.).
 • Implantació de la Tarifa Plana d’Impostos: distribució de la butlleta ciutadana, on a principi d’any s’informe de totes les taxes i impostos a pagar, oferint la possibilitat de fraccionar el pagament durant tot l’any amb una bonificació del 5% a aquelles persones que comencen el pagament a l’inici d’any.
 • Elaboració de un document d’avaluació sobre el compliment dels objectius encomanats i la qualitat del servei prestat en els contractes de l’Ajuntament.
 • Auditoria dels llocs de treball dins l’Ajuntament i reubicació de funcions
 • Utilització de recursos propis: possibilitar l’accés de les empreses locals als concursos convocats per l’Ajuntament per abastir-se de material informàtic, papereria, etc. Atorgar a les empreses benicarlandes punts de partida a l’hora de presentar-s’hi. Aplicar estratègies semblants a altres sectors, com la construcció.
 • Reduir despeses:
  • Demanar que la Conselleria d’Educació es faça càrrec del Conservatori de Música Mestre Feliu, per tal d’alliberar una partida pressupostària elevada.
  • Reutilització de locals públics actualment sense ús: catalogar, rehabilitar i reorganitzar els espais i edificis de propietat municipal per tal d’evitar lloguers d’alt cost. Així mateix, valorar l’ús social d’aquests edificis (ampliació geriàtric, cessió a associacions, creació de ludoteques, etc.)
 • Transformació del model policial cap a un model preventiu: instauració de la mediació com a pilar bàsic de la relació amb la ciutadania.
  • Creació d’un espai virtual on la ciutadania i la policia local puga comunicar-se. Els primers exposant les seues queixes, denúncies, problemes, requeriment de serveis o tràmits, i els segons informant dels serveis prestats (incidències de tràfic, carrers tallats, obres, actes, etc.).
  • Fomentar el voluntariat en Protecció Civil i la cooperació amb diferents associacions per portar a terme tasques de col·laboració a la població (ajuda diversa en actes festius i esportius, sortides de les escoles, etc.).
  • Augmentar la cooperació amb organismes i associacions per a millorar la qualitat de vida dels veïns de la població.
  • Augmentar la cooperació amb serveis socials i centres educacionals per tractar i previndre determinades conductes de risc.